Värdegrund/Policys

 

Vision och mål

Vision
Varbergs BoIS FC:s ska arbeta idrottsligt och socialt med en föreningsverksamhet som främjar hälsa och välbefinnande. Vi ska ständigt sträva mot spel på högre nivå.
Vi har som föresats att alla medlemmar ska kunna känna gemenskap och uppleva glädje i föreningsverksamheten. Ledstjärnan för vårt arbete ska vara målmedvetenhet, uthållighet, ödmjukhet och ärlighet.

Sociala mål
Varbergs BoIS FC anser att en meningsfull fritidsverksamhet är viktig. För unga utgör den dessutom en komplettering till fostran i skolan och i hemmet. Genom vår verksamhet vill vi bidra till barns och ungdomars fysiska och sociala utveckling. Vi vill ge dem en målinriktad och välorganiserad fritidsverksamhet, där de får möjligheter att utveckla sina sociala förmågor som självförtroende, personlig identitet och samhörighetskänsla. Andan i Varbergs BoIS FC ska bygga på värderingar som kamratskap, rent spel, hälsa och en bra självkänsla. Det ska alltid finnas en vilja att göra sitt bästa i såväl med- som motgång.

Vårt mål är att bedriva en verksamhet som främjar sunda levnadsvanor. Vi vill att all idrottsverksamhet bedrivs utan tobak, alkohol, narkotika och dopning, med ett särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid matcher och träning som vid ungdomsläger och andra arrangemang. Ett stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare och funktionärer. Som ledare kan man aktivt påverka ungdomar att avstå från tobak, alkohol och olika droger. Det kan ske genom utbildning men också genom att reagera och agera, samt att föregå med gott exempel.

Representationslag
Vi vill både utveckla spelare från vår egen ungdomsverksamhet och ta vara på talanger från närområdet. Vårt mål är att ge varje enskild spelare möjlighet att utvecklas i relation till dennes talang och ambition. Vi är stolta om en spelare i BoIS FC blir så bra att han i en framtid kan försörja sig på fotboll.

Ungdomsfotbollen
En målsättning är att utveckla ungdomar till A-lagsspelare i Varbergs BoIS FC. Men det är lika viktigt att varje enskild ungdomsspelare upplever tiden i vår förening som glädjefylld. Vi vill vara en förening, där unga kan växa både som människa och fotbollsspelare. En del ungdomar kommer att utvecklas och nå ända fram till vårt A-lag. De flesta gör det inte, och då är det vår uppgift är att stimulera dem till fortsatt fotbollsspel på den nivå som passar varje enskild individ eller till annat arbete i föreningen. Vi ska arbeta för att:

 • erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt fotbollsspel i BoIS FC,
 • introducera barn och ungdomar i fotbollen och utveckla deras koordination, teknik, kroppskontroll och sociala samspel,
 • stimulera barn och ungdomar och erbjuda en kvalitativ, lärorik, utvecklande, rolig och allsidig fotbollsutbildning,
 •  fostra barn och ungdomar till ansvarskännande individer med respekt för regler och normer såväl inom fotbollen som i samhället i övrigt och
 •  utbilda spelare och ledare.

En spelare i BoIS FC

 • _uppträder sportsligt och kamratligt både på och utanför planen,
 • _lyssnar alltid på sina ledare och följer föreningens regler och
 •  _är en god ambassadör för Varbergs BoIS FC.

En ledare i BoIS FC

 •  _är en bra förebild för spelarna,
 • _är positiv, stöttar och uppmuntrar spelarna i alla lägen,
 • _förstår och förmedlar vikten av samspelet mellan glädje/lek och fotbollsutbildning/utveckling,
 •  _för en kontinuerlig dialog med BoIS FC och följer föreningens policy och regler,
 •  _motverkar aktivt mobbning och skapar bra föräldrakontakter.

Föräldrar 
Föräldrarnas insatser i fritidsverksamheten är en värdefull investering för barnens framtid. Det är därför viktigt att de hela tiden stöttar, uppmuntrar och lyssnar på barnen. Föräldrarna är barnens största supportrar och därför behövs deras stöd. Som BoIS-förälder finns det några saker att tänka på som exempelvis att

 •  uppträda på ett lämpligt sätt vid träning och match (lagledningen sköter laget),
 •  ställa upp när föreningen behöver hjälp vid turneringar, arrangemang etc,
 • närvara på föräldramöten,
 •  stötta laget och inte kritisera egna och/eller andras barn,
 • tänka på att det är barnen som spelar och inte föräldrarna och
 •  aktivt söka information från förening och lagledning som berör det egna barnet.
  En god samverkan med föräldrar förutsätter insikt i och kunskap om föreningens verksamhet. Här har Varbergs BoIS FC ett ansvar nämligen att
 •  informera om de mål och riktlinjer som gäller för verksamheten,
 •  stimulera och utbilda lämpliga föräldrar att bli ledare och
 • motivera föräldrar att genom positivt engagemang medverka i verksamheten.


Mobbning, trakasserier, rasism och svordomar
Samhället påverkar föreningslivet. Olika destruktiva strömningar i samhället såsom mobbning, trakasserier, våld, rasism och svordomar hör inte hemma inom idrottsrörelsen och är något som Varbergs BoIS FC inte accepterar. Det är allas vår skyldighet – tränares, ledares, funktionärers, föräldrars och styrelsens – att kraftfullt motverka alla sådana negativa yttringar.
Om problem uppstår, kan åtgärder vidtas enligt nedanstående ordning:

 1. Tränare eller ledare talar med inblandade spelare.
 2.  Vid behov kontaktas spelarens föräldrar.
 3. De inblandade kan bli hemskickade från träning eller match.
 4. Om problemen kvarstår, informeras huvudstyrelsen som kontaktar inblandade.
 5. Avstängning från träning och matcher kan bli aktuellt.
 6. Mobbning, trakasserier eller rasism som vi inte kommer tillrätta med kan komma.
 7. Att polisanmälas och den eller de skyldiga kan uteslutas ur vår förening.

Nolltolerans Hallands Fotbollsförbund
Varbergs BoIS FC har antagit och följer de regler som gäller för ”Nolltolerans Halland” och som innebär att fotbollens Fair Play omsätts till praktisk handling.

Fair Play Generation
Varbergs BoIS FC:s spelare och ledare ställer upp på följande:

 • Vi följer fotbollens regler.
 • Vi fuskar oss inte till fördelar.
 • Vi respekterar domarens uppfattning.
 • Vi försöker inte ”filma” oss till ett domslut.
 •  Vi tycker domare och motståndare är fotbollskompisar bland andra i gänget.
 •  Vi hejar på och stöttar vårt eget lag och vi hånar inte motståndare.
 •  Vi uppmanar inte till fult spel.
 •  Vi hälsar och tackar alltid varandra före och efter spelad match.
 •  Vi arbetar för att hålla fotbollen drogfri.
 • Vi har ”stil” på och utanför planen.

Varbergs BoIS FC:s styrelse
Lars Karlsson, Ordförande
070-569 74 25